مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران…

مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران… چكيده: هدف از اين پژوهش مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی …

Read More

طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام….

طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام…. چکيده با محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از …

Read More

طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی…

طبقه بندی مشتریان براساس تکنیک شاخص مروجین بارویکردفازی… فصل اول کلیات تحقیق ۱٫۱ مقدمه در سال‌هاي اخير، انواع بنگاه‌هاي اقتصادي از شركت‌هاي كوچك تازه تأسيس تا شركت‌هاي فرامليتي، به اهميت …

Read More

شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده…

شناخت وتعیین رابطه بین مولفه های دسته بندی ورفتارمصرف کننده… چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائي تاثير مولفه‌هاي بسته‌بندي در رفتار مصرف‌کنندگان مواد غذائي صورت گرفت. در همين راستا در …

Read More

سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)…

سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك (بررسي اثر هماهنگي راهبردي عناصر سازماني بر عملكرد سازمان)… فهرست مطالب فهرست جداول  فهرست نمودارها ۸ ۰- پیشگفتار ۱۳ ۱- فصل اوّل: طرح تحقيق۱۷ …

Read More

مطالعه مولفه های شهروندی سازمانی دردانشگاههای ازاداسلامی منطقه ۱۰کشور…

مطالعه مولفه های شهروندی سازمانی دردانشگاههای ازاداسلامی منطقه ۱۰کشور… فصلاوّل کلّياتپژوهش مقدمه انسان،محوری‌ترينعنصردرعرصهمديريتاستکهدراعصارمختلفموردتوجهخاص دانشمندانمديريتقرارگرفتهاست . عملکردسازمانیبرجستهازطريقتلاش‌هایکارکنانمعمولیحاصلنمی‌شودوسازمان‌هاوياشرکتهايی موفقهستندکهدارایکارکنانیهستندکهفراترازوظايفرسمیخودتلاشمی‌کنند .تفاوتهمکاری داوطلبانهواجباریازاهميتفراوانبرخورداراست . پژوهشگرانسازمانیبهتلاش‌هايیکهفراترازوظایف تعریف شده کارکنان باشد،تحت عنوان… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More

ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک…

ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک… چکيده شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و …

Read More

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس…

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس… چکیده در این پژوهش ما به معرفی و گسترش …

Read More