عنوان فایل : بررسی روند عملكرد ۱۰ساله (۸۶-۱۳۷۶) صنایع و معاونت آب و خاک

راساس سند چشم انداز و سیاستهای كلی مذكور، در مواد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه كشور نیز به موضوع فعالیتهای معاونت صنایع و امور زیر بنایی تاكید شده كه از …

Read More