عنوان فایل : بررسی تاثیر استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم های کم سیمان

در این پژوهش به بررسی امکان استفاده از اتصالات فسفاتی در جرمهای کم سیمان در کنار اتصالات هیدراتی و سرامیکی پرداخته شد بدین منظور یک جرم کم سیمان آلومینامنیزیا به …

Read More