عنوان فایل : بهینه سازی چهار سلول خورشیدی لایه نازک متفاوت با لایه دریچه ای یکسان In2S3 با تغییر در ساختار

این مقاله با ارائه چهار ساختار جدید شامل ساختار ITO CGS شیشه رنگی، متشکل از رنگ های ترکیبی زرد، نارنجی به نسبت برابر و قرمز به نسبت ۲۱ و ساختار …

Read More