تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )…. چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. …

Read More

بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي….

بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي…. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول- كليات طرح تحقيق..۱ مقدمه…۲ ۱-۲- تعريف، بيان ضرورت و اهميت مسئله‌ي پژوهش.. ۳ ۱-۳- سابقه، …

Read More

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران … فهرست مطالب:  فصل ۱: کلیات پژوهش کلیات تحقیق:۲ ۱ـ۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب …

Read More

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم… چکیده  رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه …

Read More

بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)…

بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)… فهرست مطالب  مقدمه…۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱- بیان …

Read More

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…   چکیده این پژوهش که به روش تحلیلی-تاریخی انجام گرفته و جمع‌آوری اطلاعات در آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی بوده است، با …

Read More